Δράση 1.4.2_Βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μέσω της γνώσης και της ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και καινοτόμων τεχνολογιών ελέγχου

Τίτλος

Δράση 1.4.2: «Βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής τω κανόνων της αλιείας»_ΥΝΑΝΠ_Μεταφερόμενα

Τίτλος

Δράση 1.4.1_Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων

Τίτλος

Δράση 1.6.1: «Τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων / Έργα σε λιμνοθάλασσες»_Μεταφερόμενα

Τίτλος

Δράση 1.6.1: «Τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων / Έργα σε λιμνοθάλασσες»_ Κατά φάση έργα - Phasing

Τίτλος

Δράση 1.1.1: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»_ Κατά φάση έργα - Phasing»

Τίτλος

Δράση 1.1.1: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»_ Mεταφερόμενα»

Τίτλος
Μετάβαση στο περιεχόμενο