ΣΥΣΤΑΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΛΥΘ, Θεσσαλονίκη, 7.3.2023

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο