ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΛΥΘ

Εξειδίκευση Δράσης  1.1.1_Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία

Εξειδίκευση Δράσης  1.4.1_Συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων

Εξειδίκευση Δράσης  1.4.2_Βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μέσω της γνώσης και της ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και καινοτόμων τεχνολογιών ελέγχου

Εξειδίκευση Δράσης  1.6.1_Τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

Εξειδίκευση Δράσης  2.2.1_Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ)

Εξειδίκευση Δράσης  2.2.2_Προώθηση και Εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Εξειδίκευση Δράσης  4.1.1_Υποστήριξη της λειτουργίας του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE)

Εξειδίκευση Δράσης 3.1.1_Στήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Εξειδίκευση Δράσης_Τεχνική Βοήθεια

Εξειδίκευση Δράσης_Τεχνική Βοήθεια_1η Έκδοση

Εξειδίκευση Δράσης_Τεχνική Βοήθεια_2η Έκδοση

Μετάβαση στο περιεχόμενο