Για την εξασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» δημοσιεύει τον Κατάλογο των Πράξεων, που έχουν επιλεγεί για στήριξη, δηλαδή τον κατάλογο των ενταγμένων πράξεων στο ΠΑΛΥΘ 2021-2027, σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες.

Ο κατάλογος παρέχεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) υπό μορφή λογιστικού φύλλου σε ανοικτό, μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, επιτρέποντας έτσι την ταξινόμηση, αναζήτηση, εξαγωγή, σύγκριση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, τα ακόλουθα:

α) στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου και, σε περίπτωση δημόσιων συμβάσεων, την επωνυμία του αναδόχου·
β) αν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμό του·
γ) για τις πράξεις του ΕΤΘΑΥ που σχετίζονται με αλιευτικό σκάφος, τον αριθμό ταυτοποίησης του μητρώου αλιευτικού στόλου της Ένωσης, όπως αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής(47)·
δ) την ονομασία της πράξης·
ε) τον σκοπό της πράξης και τα αναμενόμενα ή πραγματικά επιτεύγματά της·
στ) την ημερομηνία έναρξης της πράξης·
ζ) την αναμενόμενη ή την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης·
η) το συνολικό κόστος της πράξης·
θ) το οικείο ταμείο·
ι) τον οικείο ειδικό στόχο·
ια) το ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης·
ιβ) την ένδειξη τοποθεσίας ή τον γεωεντοπισμό για την οικεία πράξη και τη συγκεκριμένη χώρα·
ιγ) για κινητές πράξεις ή πράξεις που καλύπτουν πολλές τοποθεσίες, την τοποθεσία του δικαιούχου, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομική οντότητα· ή την περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο·
ιδ) τον τύπο της παρέμβασης για την πράξη σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 2 στοιχείο ζ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο