Τεχνική Βοήθεια

Δράση 1.4.1_Συλλογή Διαχείριση και χρήση δεδομένων

Δράση 2.2.1_Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας

Δράση 1.1.1_Βελτίωση των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία

Δράση 1.4.2_ Βελτίωση του ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μέσω της γνώσης και της ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και καινοτόμων τεχνολογιών ελέγχου

Μετάβαση στο περιεχόμενο