Μέτρο 3.1.6 “Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020”Skip to content