ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Σύμβουλος διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Σύμβουλος διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5004815

 

Τίτλος της ΠράξηςΣύμβουλος διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5004815
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης2866
ΕΣΗΔΗΣ151334,1
ΑΔΑΜ22PROC009913622
Προϋπολογισμός1.012.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή
1.255.872,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο – CPV72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Χρονική διάρκεια σύμβασηςέως 31/12/2023
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών31/01/2022 και ώρα 12:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού04/02/2022 και ώρα 12:00
Περιγραφή φυσικού αντικειμένουΑντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη Προσχεδίου Κώδικα Διοικητικής Κωδικοποίησης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των εργασιών που απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται η συγκέντρωση των διατάξεων, η πρόταση τυχόν ελλείψεων στην οριοθέτηση του περιεχομένου της Κωδικοποίησης, η θεματική κατάταξη, η ταξινόμηση και η διάρθρωση της ύλης, η κατάρτιση διαγράμματος, η σύνταξη του Προσχεδίου Κώδικα, και η κατάρτιση πίνακα των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον.
Σχετικά αρχείαΤεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Προκήρυξη Σύμβασης
Ενιαίο Ευρωπαϊκό ‘Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Παραρτήματα τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή


Μετάβαση στο περιεχόμενο