ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Το Έργο «Σύμβουλος Διοικητικής Υποστήριξης Για Την Υλοποίηση Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» (Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών & παροχή διευκρινήσεων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Σύμβουλος διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ MIS 5004815

 

Τίτλος της ΠράξηςΣύμβουλος διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5004815
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης2866
ΕΣΗΔΗΣ151334,1
ΑΔΑΜ22PROC009913749
Προϋπολογισμός1.012.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή
1.255.872,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Aντικείμενο – CPV72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Χρονική διάρκεια σύμβασηςέως 31/12/2023
ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών14/02/2022 και ώρα 11:00
ΝΕΑ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού18/02/2022 και ώρα 12:00
Περιγραφή φυσικού αντικειμένουΑντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη Προσχεδίου Κώδικα Διοικητικής Κωδικοποίησης του δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των εργασιών που απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται η συγκέντρωση των διατάξεων, η πρόταση τυχόν ελλείψεων στην οριοθέτηση του περιεχομένου της Κωδικοποίησης, η θεματική κατάταξη, η ταξινόμηση και η διάρθρωση της ύλης, η κατάρτιση διαγράμματος, η σύνταξη του Προσχεδίου Κώδικα, και η κατάρτιση πίνακα των διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής πλέον.
Σχετικά αρχείαΤεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Απόφαση Παροχής Διευκρινίσεων & Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής Προσφορών

Προκήρυξη Σύμβασης

Προκήρυξη Σύμβασης (Διόρθωση ως προς το Τμήμα IV)

Ενιαίο Ευρωπαϊκό ‘Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Παραρτήματα τεύχους σε επεξεργάσιμη μορφή

 ΠΑΛΥΘ_2021_2027_Ιnfographic_1.12
Μετάβαση στο περιεχόμενο