Υποβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 για την ενίσχυση και στήριξη του αλιευτικού τομέα θα συμβάλλει στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της Χώρας.

Το σύνολο των διατιθέμενων εθνικών και κοινοτικών πόρων ανέρχεται στα 523,5 εκατ. € εκ των οποίων τα 98 εκατ.  € αφορούν σε μέτρα που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής ενώ τα 425,5 εκατ. € αφορούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο σύνολο του αλιευτικού τομέα.

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της Χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν:

  • στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους και
  • στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Το 35,6% των πόρων του Προγράμματος ήτοι 186,2 εκατ.  € θα διατεθούν για τον τομέα της αλιείας στηρίζοντας μέτρα καινοτομίας, συμπράξεων μεταξύ αλιέων και επιστημόνων, επενδύσεων επί των σκαφών, διαφοροποίησης & νέων μορφών εισοδήματος όπως ο αλιευτικός τουρισμός, προστασίας & αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές όπως αλ. λιμένες, τόπους εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και αλ. καταφύγια.

Το 17,2% των πόρων του Προγράμματος ήτοι 90 εκατ.  € θα διατεθούν για τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας κυρίως μέτρα καινοτομίας που αφορούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών & τεχνολογιών και μέτρα ίδρυσης & εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το 15% των πόρων του Προγράμματος ήτοι 78,3  εκατ.  € θα διατεθούν για τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας στηρίζοντας κυρίως μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων του τομέα , εκστρατειών προώθησης & εξεύρεσης νέων αγορών καθώς και στήριξης σχεδίων παραγωγής & εμπορίας Ομάδων Παραγωγών.

Το 10,4% των πόρων του Προγράμματος ήτοι 54,2 εκατ.  € θα διατεθούν για την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών μέσω της εφαρμογής στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τέλος, το 17,6% των πόρων του Προγράμματος ήτοι 92 εκατ.  € θα διατεθούν για την ενίσχυση της εφαρμογής της  Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στηρίζοντας τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και την υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης & επιβολής ενώ το 1,2% των πόρων του Προγράμματος ήτοι 6 εκατ.  € θα διατεθούν για την ενίσχυση της εφαρμογής της  Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στηρίζοντας τη λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης.

 Skip to content