ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ. – CLLD)

Στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που αφορά στην υλοποίηση Τοπικών Στρατηγικών μέσω ενεργειών τύπου Leader για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αλιείας, οι οποίες λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς του ΕΠΑΛΘ, έχουν εκδώσει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από υποψήφιους δικαιούχους, για την υλοποίηση επενδύσεων στις περιοχές εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων αλιείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσκλήσεις, τις επιλέξιμες δράσεις, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής, θα αντληθούν από την ιστοσελίδα και την επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της κάθε ΟΤΔ.

(Ιστοσελίδες ΟΤΔ:  https://alieia.gr/diachiristiki-archi-ef/otd-ef-aliias/ )Μετάβαση στο περιεχόμενο